Es requereix rotar la pantalla en format VERTICAL per a visualitzar la web.

MENÚTANCAR
C2001 - IBAVI Palma, Mallorca. Arquitectura i Art Nøra Studio.

Arquitectura i Art

La proposta presentada al concurs per construir 38 habitatges de protecció oficial al barri de la Soledat de Palma es basa en dos principis: el baix cost energètic del projecte i el bon aprofitament dels espais per part dels usuaris.

 

L’edifici es disposa a la parcel·la atenent a les seves característiques. Per la seva longitudinalitat s’adopta la tipologia de passeres que donen accés als habitatges. Així mateix, s’aprofita la cota del terreny existent, inferior a la del carrer i separada d’aquest per murs de contenció,
amb un programa a l’aire lliure: una pista esportiva i 38 places d’aparcament provisionals que, en un futur, ampliarien la zona d’esbarjo i reunió. En aquesta cota també es reserven 76m2 per a trasters comunitaris i registre d’instal·lacions.

 

Amb l’objectiu d’ubicar aquestes zones i reduir al mínim l’impacte al sòl, l’edifici s’aixeca del terra. El seu únic contacte són els murs de càrrega i l’accés als nuclis d’escales. Els murs, juntament als forjats, conformen un entramat estructural d’elements lleugers i prefabricats de fusta laminada. El seu muntatge en sec redueix les despeses materials, energètiques i temporals de l’obra.

 

Uns pous canadencs aprofiten les qualitats del terreny per aclimatar els interiors. La coberta és vegetal i, a banda de reduir la radiació del sol i les emisions de l’edifici, part d’ella es fa servir com a espai de cultiu.

La renovació de l’aire es produeix de forma natural gràcies a la orientació est-oest de l’edifici i a la divisió en habitatges passants que afavoreixen la ventilació creuada. Estructuralment, cada crugia delimita dos habitatges per planta. Aquests, alhora, es distribueixen a través de quatre franges contínues en el sentit longitudinal del bloc. La façana est conté habitacions de 10m2. La segona franja concentra les cuines i banys, així com les instal·lacions d’aire incloses al fals sostre. La tercera la formen les sales d’estar. Aquestes s’obren cap a la darrera franja, a oest, corresponent a les zones de pas comunitàries i terrasses de cada habitatge. L’espai semi- exterior queda emmarcat entre el límit del recinte privat i un embolcall de persianes de corda, esdevenint un filtre que permet a l’interior projectar-se cap al pati de la parcel·la mantenint la privacitat.

 

Els materials de l’edifici són reutilitzats o reciclables. La fusta dels forjats queda vista als sostres exceptuant els de cuines i banys. També s’utilitza la fusta per revestir
la passarel·la metàl·lica exterior i els envans interiors, en aquest darrer cas, pintada de blanc. Els paviments interiors són ceràmics. Pel que fa a la façana, és revestida amb un morter hidròfug format per una barreja de silicats i àrids reciclats. Sota l’edifici, les pedres retirades durant l’obra es fan servir als gabions perimetrals del solar. El paviment aquí és de sauló amb blocs de marès encastats.

Localització:

Palma, Mallorca

 

Superfície:

2.588 m2 construïts.

 

Client:

IBAVI.

Concurs d'idees per un avantprojecte de 36 habitatges de Protecció Pública.

 

Col·laboradors:

Morera Estudio

Co-autor

 

Període:

2020 (No realitzat).

 

Fotografia:

Nøra Studio + Morera Estudio

Nøra Studio

Següent projecte

arrow-down
C2002 - IBAVI Marratxí, Mallorca Arquitectura i Art Nøra Studio.
C2001 - IBAVI